RSS

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ

Ὁ ἱστοχῶρος μας σκοπὸν ἔχει νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ καλλιεργήσωμε τὴν ἑνότητά μας. Ἡ αἴσθησις καὶ ἡ βίωσις τῶν προβλημάτων τοῦ ἀδελφοῦ μας σὰν δικῶν μας προβλημάτων, μᾶς βοηθάει νὰ συνειδητοποιήσωμε αὐτὴ τὴν ἑνότητα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ζοῦσε τὰ προβλήματα τῶν χριστιανῶν σὰν δικά του προβλήματα. Ἔγραφε: «Τὶς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; (φλέγομαι)».

Ἑπομένως στὶς 10 – 11 κάθε βράδυ συμπροσευχόμαστε μὲ τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ἀδελφούς μας ὑπὲρ Θείας Βοηθείας ἑκάστου, κατὰ τὸ γνωστὸ ἢ ἄγνωστο σὲ ἡμᾶς αἴτημά του. Ἐγκαταλείπομε τὸν αὐτισμό μας, τὸν ἐγωισμό μας καὶ τὴν προσπάθεια τῆς «ἀτομικῆς μας σωτηρίας» καὶ παρακαλοῦμε  διὰ τὴν σωτηρία πάντων τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἔτσι συντονιζόμαστε μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».

Ὅσοι θέλουν, μποροῦν νὰ καταστήσουν γνωστὸ τὸ αἴτημά τους γιὰ τὸ ὁποῖο ζητοῦν τὴν προσευχὴ τῶν ἀδελφῶν τους, μέσῳ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ ὁ βασικὸς σκοπὸς εἶναι νὰ μάθωμε νὰ εὐχόμεθα ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον καὶ ὅλοι γιὰ ὅλους καὶ ἔτσι νὰ ζήσωμε πραγματικὰ τὸ αἴσθημα τῆς ἑνότητός μας ἐν Χριστῷ.

Ἅγιος Γέροντας Πορφύριος ὅσο ζοῦσε, συνιστοῦσε στοὺς πνευματικούς του φίλους νὰ προσεύχονται ἀπὸ κοινοῦ κάθε βράδυ στὶς 10 μμ μὲ 11 μμ (εἰ δυνατόν), ἄλλως ὅσο χρόνο μποροῦσε ὁ καθένας μέσα στὴν ὥρα 10 μμ ἕως 11 μμ. Στὶς πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἀναφέρεται ὅτι ὅταν ὁ ἡγεμόνας συνέλαβε τὸν Ἀπόστολο Πέτρο καὶ τὸν ἔκλεισε στὴν φυλακή, “προσευχὴ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ”. Ἡ προσευχὴ εἰσηκούσθη καὶ ὁ Πέτρος εὑρέθη ξαφνικὰ καὶ θαυματουργικὰ ἐλεύθερος. Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι ἐὰν δύο ἢ τρεῖς συμφωνήσουν γιὰ κάποιο αἴτημα ποὺ θὰ ὑποβάλλουν στὸν Θεό, ὁ Θεὸς θὰ ἐκπληρώσει τὸ αἴτημά τους.

Γι’ αὐτὸ προτείνομε, πέραν τῆς προσευχῆς ποὺ κάνει ὁ καθένας ἀτομικά, ὑποβάλλοντας τὰ αἰτήματά του στὸν Θεό, νὰ κάνωμε προσευχὴ συλλογικὰ γιὰ θέματα ποὺ θὰ συμφωνοῦμε ἀπὸ κοινοῦ. Στὸν χῶρο αὐτὸ θὰ μπορεῖτε νὰ προτείνετε γενικά θέματα γιὰ κοινὴ προσευχή.

Νὰ διευκρινήσουμε ἐδῶ ὅτι προτείνουμε Γενικὰ Θέματα, καὶ ὄχι ὀνόματα πρὸς μνημόνευσιν. Ἐὰν ἔχετε ὀνόματα (ζώντων ἢ κεκοιμημένων) ποὺ θέλετε νὰ μνημονευθοῦν, μπορεῖτε νὰ τὰ γράψετε στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ στὴν σελίδα μας στὸ Facebook. Νὰ τονίσουμε ἐδῶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μᾶς ζητοῦν νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ προσωπικά τους θέματα, ὅτι ἡ συμπροσευχὴ εἶναι χρήσιμη ὄχι μόνο ὅταν προσεύχονται οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ κυρίως ὅταν προσευχόμαστε καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι προνόμιο κάποιας κάστας, ἀλλὰ ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπιφυλασσόμεθα νὰ ὑπάρξουν στὸ μέλλον ἀλλαγὲς στον σχεδιασμὸ καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς σελίδας, ὄταν καταδειχθεῖ τοῦτο ἀναγκαῖο.

Ἱερὸν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: